tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
ADULTE
Reproduction